Požiarna signalizácia

Požiarna signalizácia

Požiarna signalizácia označovaná aj ako EPS predstavuje súbor technických prostriedkov pre včasnú detekciu a lokalizáciu vznikajúceho požiaru. Automatizovane a samočinne urýchli včasné odovzdanie informácie o vzniknutom požiari osobám, požiarnym pultom tak, aby došlo k včasnému zásahu požiarnej jednotky a eliminácii škôd na nehnuteľnosti. |Systém EPS dokáže samočinne uviesť do prevádzky napríklad zariadenia určené na hasenie požiaru ako rôzne typy požiarnych ventilov s hasiacou látkov. Jej projekciu môže vykonávať len oprávnená osoba v konzultácii s požiarnym technikom a pri projekcii musia striktne dodržiava postupy predpísanou normou EÚ.

EPS pozostáva z požiarnych hlásičov, požiarnych slučiek, ústrední EPS, signalizačnej linky a doplňujúcich zariadení (signalizačné zariadenie, zariadenie diaľkového prenosu informácií, ovládacie jednotky a podobne).

Požiarne hlásiče sa delia na samočinné a tlačidlové. Typ požiarnych hlásičov sa inštaluje podľa pravdepodobného typu požiaru. Špeciálne požiarne hlásiče umožňujú detekciu horľavých, výbušných a jedovatých  plynov.

Požiarna slučka je vedenie, ktoré spája hlásič, alebo skupinu hlásičov s príslušným vstupom ústredne EPS.

Ústredne EPS slúžia na vyhodnotenie udalostí z hlásičov požiaru a následné vyhlásenie poplachu. Ústredňa priamo, alebo nepriamo ovláda doplňujúce zariadenia EPS, ktoré bránia rozšíreniu požiaru a uľahčujú, prípadne vykonávajú protipožiarny zásah (napr. požiarne dvere, samočinné hasiace zariadenie, vypínanie prívodu elektrickej energie, vypínanie vzduchotechniky a podobne). Ústredňa EPS poskytuje okamžité informácie o požiari, prípadne ich odosiela na ďalšie, vopred určené miesta. Proti nežiaducemu spusteniu pripojeného požiarno-technického zariadenia je ústredňa vybavená dvomi dvojicami slučiek s logicky viazaným výstupom. Požiarno-technické zariadenie sa uvedie do činnosti až na súčasný impulz zo samočinných hlásičov, ktoré sú inštalované na obidvoch vopred určených požiarnych slučkách.

Signalizačné linky sú vedenia, ktoré spájajú doplňujúce zariadenie EPS s príslušnými výstupmi ústredne.

Doplňujúce zariadenia sú určené na reakciu systému EPS na prípadný vznik požiaru. Tvoria ju optická a akustická signalizácia, komunikátory na hlásenie poplachu, stabilné hasiace zariadenia, ovládacia jednotka, registračná a riadiaca jednotka.

Systém EPS je vhodné kombinovať s ďalšími bezpečnostnými systémami (centrálny monitorovací systém, systém priemyselnej televízie – PTV, systém kontroly vstupov – SKV, poplachový systém hlásenia narušenia – PSN, stabilné hasiace zariadenie – SHZ a iné automatizačné systémy).

Každopádne musí byť inštlácia EPS ako aj realizácia trás vykonávaná odoborne vyškolenou osobou, ktorá má na túto činnosť oprávnenie. Nakoľko sa jedná o zariadenie chrániace Váš majetok či už rodinný dom, penzión, firmu, je nutnosťou aj pravidelná kontrola, funkčné skúšky a servis.

V prípade záujmu nás kontaktujte